+48 515 478 751
Zaznacz stronę

Rozbój / kradzież rozbójnicza / wymuszenie rozbójnicze

Zobacz w jakich obszarach mogę poprowadzić Twoją sprawę.

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania: zadzwoń pod numer +48 515-478-751 lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Przestępstwa rozboju, kradzieży rozbójniczej oraz wymuszenia rozbójniczego zostały uregulowane w art. od 280 do 282 kodeksu karnego.

Zgodnie z art. 280 kodeksu karnego, kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12 (§ 1). Przy czym jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 (§ 2).

Przestępstwo rozboju jest najcięższym gatunkowo przestępstwem z grupy rozbójniczych przestępstw przeciwko mieniu. Jak wskazuje się w doktrynie, przestępstwo rozboju jest kwalifikowaną postacią kradzieży, gdyż istotą tego czynu jest nadal dokonanie zaboru cudzej rzeczy ruchomej w celu jej przywłaszczenia. Jednakże środkiem, który ma sprawcy umożliwić dokonanie kradzieży, jest uprzednie użycie przez niego jednej z rozbójniczych czynności wykonawczych. Rozbój jest więc przestępstwem złożonym, obejmującym znamiona kradzieży i tzw. rozbójniczych czynności. Dlatego też rozbój jest czynem godzącym w prawo własności i posiadanie rzeczy ruchomej oraz czynem jednocześnie godzącym w inne dobra, takie jak wolność, nietykalność cielesna, zdrowie a nawet życie.

Natomiast przestępstwo kradzieży rozbójniczej zostało stypizowane w art. 281 kodeksu karnego, zgodnie z którym kto w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy, bezpośrednio po dokonaniu kradzieży, używa przemocy wobec osoby lub grozi natychmiastowym jej użyciem albo doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

W orzecznictwie podkreśla się, że kradzież rozbójnicza jest typem przestępstwa, który można umiejscowić między zwykłą kradzieżą a rozbojem. Jednakże przy rozboju środki, które stosuje sprawca, mają doprowadzić do dokonania kradzieży, a więc muszą one poprzedzać lub nastąpić jednocześnie z dokonaniem zaboru cudzej rzeczy ruchomej. Przy kradzieży rozbójniczej zaś, rozbójnicze czynności wykonawcze sprawcy, podejmowane są już po dokonaniu kradzieży i mają na celu utrzymanie się w posiadaniu zabranej wcześniej rzeczy.

Ostatnie z omawianych w tym rozdziale przestępstw, a więc wymuszenie rozbójnicze zostało uregulowane w art. 282 kodeksu karnego, zgodnie z którym kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie, doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Wymuszenie rozbójnicze to ostatnie z trzech tzw. rozbójniczych przestępstw przeciwko mieniu, a jego istota polega na doprowadzeniu innej osoby do rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem, za pomocą co najmniej jednego z trzech rozbójniczych środków.

Jeśli znalazłeś się w tego typu sytuacji, jesteś osobą pokrzywdzoną w wyniku rozboju, kradzieży rozbójniczej lub wymuszenia, albo zostałeś oskarżony o dokonanie któregoś z tych przestępstw – zadzwoń do mnie, ewentualnie zostaw swój numer telefonu lub wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego, a ja skontaktuję się z Tobą. Umówimy się na spotkanie, w trakcie którego przedstawię Ci wszystkie możliwe sposoby rozwiązania Twojego problemu.

Adwokat Michał Kłósek

Kancelaria Adwokacka w Dębicy
ul. Fabryczna 1 D (parter, pokój nr 2)
tel. 515 478 751
e-mail: adwokat.mk@wp.pl

 

Skontaktuj się ze mną. Dowiedz się jak szybko mogę zająć się Twoją sprawą.