+48 515 478 751
Zaznacz stronę

Oferta kancelarii adwokackiej Dębica

Zobacz w jakich obszarach mogę poprowadzić Twoją sprawę.

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania: zadzwoń pod numer +48 515-478-751 lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Adwokat Dębica » Oferta – kancelaria adwokacka

Prawo Karne, Karne Skarbowe i Wykroczeń

Sprawy dotyczące m.in. wypadków drogowych, prowadzenia samochodu po użyciu alkoholu, znęcania, oszustwa, gróźb karalnych, spowodowania uszczerbku na zdrowiu, bójki i pobicia, uchylania się od alimentów, kradzieży, zniszczenia mienia, zniesławienia/znieważenia oraz inne.

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Sprawy dotyczące m.in. rozwodu/separacji, podziału majątku, ustanowienia rozdzielności majątkowej, alimentów, kontaktów z dziećmi, władzy rodzicielskiej, zaprzeczenia ojcostwa, leczenia odwykowego, leczenia psychiatrycznego, ubezwłasnowolnienia oraz inne.

Prawo Cywilne

Sprawy dotyczące m.in. zapłaty, eksmisji, bezumownego korzystania z lokalu, odszkodowania komunikacyjnego, zadośćuczynienia za krzywdę, odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, odwołania darowizny, rozwiązania umowy dożywocia, sporządzania umów oraz inne.

Prawo Nieruchomości

Sprawy dotyczące m.in. zasiedzenia nieruchomości, uwłaszczenia nieruchomości, ustanowienia służebności drogi koniecznej, zasiedzenia służebności drogi koniecznej, ochrony własności nieruchomości, ochrony posiadania nieruchomości, zniesienia współwłasności nieruchomości oraz inne.

Prawo Spadkowe

Sprawy dotyczące m.in. stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, rozliczenia nakładów na nieruchomość wchodzącą w skład spadku, zachowku, zapisu, uznania za niegodnego dziedziczenia, ustalenia nieważności testamentu oraz inne.

Prawo Gospodarcze

Sprawy dotyczące m.in. windykacji należności, analizy i projektowania umów, stosunków cywilnych między przedsiębiorcami: z umów o roboty budowlane, o zapłatę, bieżącej obsługi prawnej oraz inne.

Prawo Karne Wykonawcze

Sprawy dotyczące m.in. dozoru elektronicznego, odroczenia wykonania kary, przerwy w wykonaniu kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary, uznania kary za wykonaną, zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności oraz inne.

Prawo Konsumentów

Sprawy dotyczące m.in. reklamacji zakupionych towarów, odstąpienia od umowy z uwagi na wady rzeczy, obniżenia ceny lub wymiany zakupionego towaru, usunięcia wady zakupionej rzeczy oraz inne.

Odszkodowania i Zadośćuczynienia

Sprawy dotyczące m.in. odszkodowań komunikacyjnych, zadośćuczynienia za krzywdę, zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby, renty z tytułu utraconej zdolności do pracy, szkody z OC i AC, zaniżonego odszkodowania za uszkodzony pojazd, zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego oraz inne.

Prawo Administracyjne

Sporządzanie wniosków inicjujących postępowanie administracyjne, odwołania od decyzji administracyjnych, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz inne.

Postępowanie Egzekucyjne

Sprawy dotyczące m.in. pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego, zwolnienia przedmiotu spod egzekucji, wykonywania kontaktów z dzieckiem, reprezentowania wierzyciela lub dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego oraz inne.

Doraźna Pomoc Prawna

Konsultacja prawna, analiza dokumentów, analiza akt sądowych, przygotowanie i sporządzanie umów, sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych oraz inne.

Skontaktuj się ze mną. Dowiedz się jak szybko mogę zająć się Twoją sprawą.