+48 515 478 751
Zaznacz stronę

Pozbawienie / ograniczenie / zawieszenie władzy rodzicielskiej nad dziećmi

Adwokat Dębica » Oferta – kancelaria adwokacka » DZIAŁ PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO W DĘBICY » Pozbawienie / ograniczenie / zawieszenie władzy rodzicielskiej nad dziećmi

Zobacz w jakich obszarach mogę poprowadzić Twoją sprawę.

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania: zadzwoń pod numer +48 515-478-751 lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi została uregulowana w art. 109-111 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W sytuacji zagrożenia dobra dziecka, sąd opiekuńczy wydaje odpowiednie zarządzenia.

Sąd opiekuńczy może w szczególności:

  1. zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń;
  2. określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun;
  3. poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;
  4. skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi;
  5. zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej albo zarządzić umieszczenie małoletniego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Krótko mówiąc, Sąd może ograniczyć władzę rodzicielską w opisany powyżej sposób (stosownie do treści art. 109 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) w sytuacji jej niewłaściwego wykonywania i zagrożenia dobra dziecka.

Natomiast stosownie do treści art. 110 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie (§ 1). Zawieszenie to będzie uchylone, gdy jego przyczyna odpadnie (§ 2).

Tak więc podstawą do zawieszenia władzy rodzicielskiej jest wystąpienie przeszkody, co do której można przewidywać, że przestanie istnieć, a więc nie jest przeszkodą trwałą (np. wyjazd rodzica za granicę).

Z kolei całkowite pozbawienie władzy rodzicielskiej zostało kreślone w art. 111 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu:

  • trwałej przeszkody albo
  • jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub
  • w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka

sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.

Przy czym jeżeli przyczyna, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej ustanie, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić.

Jeśli znalazłeś się w tego typu sytuacji, zamierzasz uregulować kwestie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem na drodze sądowej i chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat – zadzwoń do mnie, ewentualnie zostaw swój numer telefonu lub wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego, a ja skontaktuję się z Tobą. Umówimy się na spotkanie, w trakcie którego przedstawię Ci wszystkie możliwe sposoby rozwiązania Twojego problemu.

Adwokat Michał Kłósek

Kancelaria Adwokacka w Dębicy
ul. Fabryczna 1 D (parter, pokój nr 2)
tel. 515 478 751
e-mail: adwokat.mk@wp.pl

 

Skontaktuj się ze mną. Dowiedz się jak szybko mogę zająć się Twoją sprawą.