+48 515 478 751
Zaznacz stronę

Sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zażaleń na odmowę wszczęcia / umorzenie postępowania, apelacji od wyroków, sporządzanie prywatnych / subsydiarnych aktów oskarżenia, wniosków o zmianę / uchylenie środka zapobiegawczego, wniosków o wydanie wyroku łącznego

Adwokat Dębica » Oferta – kancelaria adwokacka » DZIAŁ PRAWA KARNEGO, KARNEGO SKARBOWEGO I WYKROCZEŃ W DĘBICY » Sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zażaleń na odmowę wszczęcia/umorzenie postępowania, apelacji od wyroków, sporządzanie prywatnych/subsydiarnych aktów oskarżenia, wniosków o zmianę/uchylenie środka zapobiegawczego, wniosków o wydanie wyroku łącznego

Zobacz w jakich obszarach mogę poprowadzić Twoją sprawę.

Chętnie odpowiem na wszystkie pytania: zadzwoń pod numer +48 515-478-751 lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

W celu wszczęcia postępowania karnego, należy sporządzić zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Oczywiście istnieje możliwość ustnego zawiadomienia o tym fakcie organów ścigania, jednakże z mojego doświadczenia wynika, że najczęściej tego typu zawiadomienia składane są w formie pisemnej.

W swojej praktyce sporządzam wszelkiego rodzaju pisma procesowe w sprawach z zakresu prawa karnego.

To nie tylko wspomniane zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, ale również środki zaskarżenia, jak np. zażalenie. Pamiętaj, że po złożeniu przez Ciebie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, organ prowadzący postępowanie przygotowawcze po wykonaniu określonych czynności procesowych, może wydać np. postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania uznając, że zarzucany przez Ciebie czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania karnego), albo że w ogóle takiego czynu nie popełniono czy też brak jest danych uzasadniających jego popełnienie (art. 17 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania karnego). W takim przypadku, jako osobie pokrzywdzonej, przysługuje Ci na to postanowienie zażalenie, które należy złożyć do Sądu Rejonowego za pośrednictwem organu, który wydał to postanowienie, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Podobnie w przypadku wydania wyroku skazującego za popełnienie przestępstwa, będziesz miał termin 7 dni na złożenie wniosku o sporządzenie na piśmie uzasadnienia tego wyroku i doręczenie go na Twój adres. Ten termin jest bardzo istotny dla dalszego toku postępowania – w przypadku jego niedotrzymania, wydany wyrok staje się prawomocny, co uniemożliwi Ci wniesienie środka zaskarżenia do Sądu II instancji. Natomiast po otrzymaniu wyroku Sądu I instancji wraz z uzasadnieniem, bieg rozpoczyna termin 14 dni na złożenie apelacji od wyroku, który należy złożyć do Sądu II instancji, ale za pośrednictwem Sądu I instancji.

Niektóre czyny karalne, takie jak np. znieważenie (art. 216 kodeksu karnego), zniesławienie (art. 212 kodeksu karnego), czy naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 kodeksu karnego), są ścigane z tzw. oskarżenia prywatnego. Oznacza to, że w tym przypadku należy złożyć prywatny akt oskarżenia do Sądu właściwego ze względu na miejsce popełnienia czynu (art. 59 kodeksu postępowania karnego). W takich sprawach oskarżyciel prywatny niejako zastępuje oskarżyciela publicznego.

Natomiast w przypadku przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, w razie powtórnego wydania postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania pokrzywdzony może w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu prokuratora nadrzędnego o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia wnieść akt oskarżenia do sądu (art. 55 kodeksu postępowania karnego). W takim przypadku oskarżyciel subsydiarny również zastępuje w sprawie oskarżyciela publicznego.

Jeśli znalazłeś się w tego typu sytuacji, jesteś osobą pokrzywdzoną i chcesz złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub prywatny akt oskarżenia, otrzymałeś postanowienie o odmowie wszczęcia/umorzeniu postępowania i musisz sporządzić zażalenie, albo otrzymałeś wyrok z uzasadnieniem i chcesz się od niego odwołać, czy też orzeczono wobec Ciebie środek zapobiegawczy i chcesz, żeby został on uchylony – zadzwoń do mnie, ewentualnie zostaw swój numer telefonu lub wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego, a ja skontaktuję się z Tobą. Umówimy się na spotkanie, w trakcie którego przedstawię Ci wszystkie możliwe sposoby rozwiązania Twojego problemu.

 

Adwokat Michał Kłósek

Kancelaria Adwokacka w Dębicy
ul. Fabryczna 1 D (parter, pokój nr 2)
tel. 515 478 751
e-mail: adwokat.mk@wp.pl

 

Skontaktuj się ze mną. Dowiedz się jak szybko mogę zająć się Twoją sprawą.